1. Tiếng Séc

Magnus

Dạy tiếng Séc cho người ngoại quốc và dạy nâng cao.

Mobil: 728005266
Email: info@mgns.cz

2. Tiếng Anh

3. Thi cử

4. Nâng cao