Điểm được khách hàng chấm: 5*
[Tổng: 1 Tr.bình: 5*]

Bác Giang bán nước

Bán các loại nước giải khát như nước cam, café, trà đá, cam tranh leo

Mobil: 792 397 239 – Bác Giang

Điểm được khách hàng chấm: 5*
[Tổng: 1 Tr.bình: 5*]

Chú Đông bán nước

Chuyên bán các loại nước giải khát.

Mobil: 776 281 113 – chú Đông